Annonsørinnhold:

Hvordan lede internasjonale team på tvers av landegrenser?

Publisert Sist oppdatert

I dag er det ikke uvanlig at dine medarbeidere kan sitte spredt. Det kan være på hjemmekontor, avdelingsbasert eller på tvers av landegrenser. Å lede mennesker som sitter spredt er heller ikke noe nytt, men kan være utfordrende, spesielt på tvers av landegrenser. Hvordan sikrer du som leder at de ansatte jobber effektivt, samarbeider godt og jobber mot det samme målet når de ikke sitter på samme lokasjon?

En teknisk leder vi nylig snakket med lurte på hvordan han best skulle organisere en produktutviklingsavdeling bestående av 20 ansatte fordelt på fire svært spredte geografiske lokasjoner. Hvordan kunne han best sikre tilhørighet, samspill og effektivitet på tvers av avdelingene?

Denne artikkelen er opprinnelig publisert på Facilitated Work Hub sine nettsider.

I løpet av de snart 20 årene Facilitated Workhub har jobbet med rekruttering, fasilitering og integrering av ansatte hos bedrifter, har vi sett flere ulike måter bedrifter jobber med globale team på. Vi har god erfaring med hvilke utfordringer og muligheter en kan møte på når en skal tilrettelegge for samspill over geografiske avstander.

Hvilke alternativer for organisering blir brukt?

Det finnes uendelige måter å organisere internasjonale teams på. Som regel kan du knytte organiseringen til en av to metoder, og noen ganger vil det være en kombinasjon av de to. På den ene siden har vi den klassiske metoden hvor hver lokasjon har et eget spesifikt mål- og fokusområde. Disse avdelingene er ofte selvstendige. På den andre siden har vi team som jobber sammen på tvers av lokasjon og med et felles mål og fokus.

Kan du kjenne deg igjen i en av de to metodene? Uansett hvilken måte dere organiserer internasjonale teams, så er det flere ting en bør ta stilling til.

Når hvert team har eget spesifikt mål og fokusområde

Det finnes både fordeler og ulemper ved å skille basert på lokasjon. I et kortsiktig perspektiv kan det å tildele hvert team egne oppgaver den mest effektive måten å jobbe på.

Fordeler kan være:

 • Sterk avdelingsfølelse og eierskap til den enkelte avdelingens suksess
 • Tydelige ansvarsområder for hver avdeling gjør det enklere for toppledelsen å holde oversikt.
 • Hver avdeling blir spesialister på et område eller oppgave.

Det er likevel viktig å påpeke at dette, basert på vår erfaring, kun er en effektiv måte å organisere seg dersom alt går på skinner i organisasjonen. De fleste av oss som har jobbet med ledelse en stund vet at dette sjeldent er tilfellet.

Det er flere fallgruver du må tenke på når du vurderer å organisere et team på denne måten:

 • Det kan skape lokale interessegrupper, eierskap og stolthet.
 • Mangel på global kommunikasjon og åpenhet.
 • En oppdelt organisasjon, hvor bare toppnivået har oversikt.
 • Mangel på tillit på grunn av manglende samarbeid, tilhørighet og informasjon.
 • Manglende avanseringsmuligheter
 • Den ansattes tilhørighet er begrenset til lokasjon.
 • All kommunikasjon vil bli sentralisert gjennom teamledere.
 • Oppfatningen av maktbalanse, som fører til maktkamp og ikke teamarbeid

Så, veier vi fordelene og ulempene opp mot hverandre ser vi fort at det kan bli en større utfordring enn suksess å organisere avdelinger basert på geografisk lokasjon.

La oss se nærmere på den alternative måten å organisere et team på.

Team som har samme mål og fokusområde på tvers av lokasjon

Hvorfor kan det være smart å danne team på tvers av lokasjon? Artikkelen «Global teams that are successful» fra Harvard Business Review, oppsummerer at de globale avdelingene som lykkes best, er de som har et felles formål og fokus.

En slik organisering kan føre til langsiktig stabilitet, vekst og risikostyring. Samtidig kan bedriften høste verdi fra ulike synspunkter basert på kulturell bakgrunn og erfaring.

Fordeler kan være:

 • Samhold og samarbeid på tvers av lokasjoner
 • Kunnskap om selskapet deles på tvers av lokasjoner og kan enkelt deles internt
 • Utviklingsmuligheter for alle uavhengig av plassering. Dette oppmuntrer til selvutvikling og er til fordel for hele selskapets, ikke kun for en enkelt lokasjon.
 • Langsiktige utviklingsmuligheter for den enkelte styrker bedriftens evne til å beholde gode ansatte.
 • Vi vet at mangfold fremmer innovasjon, men det er verd å merke seg at dette også kan føre til langsommere fremgang fordi det må tas hensyn til mange meninger og settes av mer tid til samarbeid.

Hvilke utfordringer kan du møte på?

Å få til samspill og tilhørighet mellom mennesker er en kunst. Når teammedlemmene i tillegg kommer fra forskjellige land, har ulik bakgrunn og jobber på forskjellige steder og i forskjellige tidssoner oppstår det gjerne helt egne utfordringer. Disse er som oftest knyttet til kortsiktig effektivitet, da kommunikasjonen kan bli vanskelig, misforståelser kan oppstå og samarbeid kan bli utfordrende.

Hvordan organiserer du team på tvers av landegrenser for suksess?

Dersom kollegaene dine jobber i ulike tidssoner:

I dette tilfellet er løsning «enkel». Tilpass møtene slik at alle kan møtes digitalt samtidig. La oss se på et eksempel: Tidsforskjell mellom Vietnam og Norge er 5 eller 6 timer avhengig av vinter- eller sommertid. Dette er ikke noe problem da vi har overlapp på 3 til 4 timer og kan fokusere møteaktiviteten i denne perioden av dagen.

For større team kan du alternativt sette opp møteserier morgen og ettermiddag hvor de enkelte lokasjoner er med basert på når det passer best. Her er det selvfølgelig viktig å oppsummere hva som ble sagt på morgenmøtet til deltakerne i ettermiddagsmøtet. Her er det også mulig å benytte seg av opptak av møtene som kan deles internt i teamet.

Dersom det oppstår samarbeid- og kommunikasjonsutfordringer:

I globale team finnes det som regel varierende ferdighetsnivå innenfor det valgte fellesspråket. Dette kombinert med ulik kulturell bakgrunn og perspektiver styrker ganske enkelt kommunikasjons- og samarbeidsutfordringene.

Hovednøkkelen for å løse dette er langsiktig ansettelse og opplæring der hvert medlem har tid og mulighet til å lære om selskapet, produktet, teknologien, organisasjonen og nøkkelpersoner de vil jobbe tett med. Dette er nøyaktig det samme som ved lokale ansettelser. Ville du satt en nyansatt i et rom med 5 andre kun med en jobb- og oppgavebeskrivelse og forventet gode resultater? Sannsynligvis ikke. Vi antar at din bedrift, i likhet med de fleste, har en form for onboarding-prosess der den ansatte gradvis blir en del av selskapet. En slik onboarding-prosess er like viktig i globale team som jobber på tvers av lokasjoner som den er for bedrifter uten global tilstedeværelse.

Hvorfor det? Fordi med langvarig ansettelse og en god onboarding vil de ansatte kjenner hverandre, forstår bedriftens kultur, formål og produkt/tjeneste bedre. Da vil både språk- og kulturforskjeller gradvis bli en mindre utfordring. Akkurat som en nyansatt trenger mer detaljert informasjon og vil arbeide i et mindre avgrenset område av produktet, vil også en ekstern ansatt gradvis utvide området og få mer ansvar og frihet når både kapasiteten og tilliten øker.

I en “Global Employee Survey” i 2019 sa 72 prosent at de liker å være en del av globale team, men liker dem enda mer når de føler seg lyttet til og behandlet rettferdig.

Hva med kulturelle forskjeller hos de ansatte:

Kulturelle forskjeller kan være et problem, akkurat som arbeidsvaner, personlighet, politikk og religion. Fokuser derfor på kulturell tilpasning når du ansetter. Det er viktig å bruke god tid under rekrutterings- og intervjuprosessen for å tiltrekke de rette individene til omgivelsene og kulturen i din bedrift.

Strukturer ditt team for langsiktig suksess

Skal du organisere et globalt team og samtidig sikre tilhørighet, samspill og effektivitet på tvers av avdelingene er vårt råd enkelt. Investere i ansatte som gir deg langsiktig suksess. Dette oppnår du best når de ansatte får utvikle sin verdi, føle eierskap og tilhørighet til din bedrift. Tenker du slik vil mulighetene være mange, og du vil få et team sammensatt av de beste menneskene uavhengig av lokasjon, som alle jobber med et mål for øye – selskapets suksess.

Hvem er Facilitated Work Hub

I samarbeid med norske bedrifter har Facilitated Workhub i snart 20 år bidratt med å finne topp kvalifiserte IT-utviklere fra Vietnam for selskaper i Norge. Vi rekrutterer og fasiliterer utviklerne slik at de er fullverdige ansatte i bedriftenes utviklingsavdeling uten å sitte i bedriftens lokasjon. Vi har derfor god erfaring med hvilke utfordringer og muligheter en kan møte på når en skal tilrettelegge for samspill over geografiske avstander.