Annonsørinnhold:

Kan mangfold være en overlevelsesfaktor gjennom Corona-nedturen?

Publisert Sist oppdatert

Mangfold er ikke noe som er fint å ha, men noe man er nødt til å ha for å lykkes i dagens konkurranseutsatte samfunn. Et virus som Corona snur hele økonomien på hodet, og kun de som våger å tenke nytt er de som greier å overleve.

Verden blir bare mindre og mindre, og man må kunne omstille seg raskt. Dette ser vi jo særlig i denne situasjonen som er nå. Selskapene som våger å tenke nytt er de som overlever. Et element som bidrar til økt endringsvillighet og innovasjon er mangfold på arbeidsplassen, og blir sett på som en av nøkkelfaktorene for at selskaper skal lykkes i dagens samfunn. Spesielt viktig er dette for tech-selskaper, start-ups og andre industrier hvor innovasjon er nøkkelen til vekst.

Det har blitt gjennomført en god del forskning på mangfold de siste årene. Resultatene fra forskningen har vist at stort mangfold på arbeidsplassen gir et utelukkende konkurransefortrinn gjennom blant annet disse 6 fordelene:

#1: Høyere innovasjon.

Boston Consulting (BCG) gjennomførte en studie i 2017, hvor de identifiserte mangfold som en av nøkkeldriverne for innovasjon. I et selskap med høyt mangfold er de ansatte eksponert for mange ulike perspektiver og syn på verden. Når disse ulike perspektivene blir kombinert, åpner det seg opp nye ideer, muligheter og innovasjoner som ellers ikke ville vært mulig.

#2. Høyere profitt.

En studie av venturekapitalister publisert i Harvard Business Review, viste at mangfold øker den økonomiske ytelsen. Dette ble støttet opp av en undersøkelse McKinsey gjennomførte med over 180 selskaper i Europa og USA. Undersøkelsen fant at selskaper med større mangfold har høyere overskudd og utkonkurrerer rivaliserende selskaper med mindre mangfold. Videre viser andre studier at virksomheter med stort mangfold har opptil 35% større sjanse for å generere avkastning enn gjennomsnittet i bransjen.

#3. Økt kreativitet.

Mangfold på arbeidsplassen øker kreativitet i et selskap fordi mennesker med forskjellig bakgrunner tenderer å ha forskjellige opplevelser og derfor også forskjellige perspektiver. Dette øker også for dannelse av helt nye ideer og løsninger. Jo flere ideer som blir foreslått, desto større er sjansen for å finne en velfungerende løsning.

For å lykkes i et usikkert konkurransemiljø kreves kreativ tenkning, og et større mangfold av mennesker og tankesett gjør de bedre rustet til å levere nettopp dette. Selskaper med stort mangfold tar også bedre beslutninger raskere, noe som kan være et konkurransefortrinn. i forhold til konkurrenter. Dette resulterer i at de oppnår bedre businessresultater og høster mer profitt.

#4. Variasjon av ulike perspektiver.

Mangfold på arbeidsplassen sikrer flere forskjellige perspektiver. Da mangfold på arbeidsplassen betyr at ansatte vil ha forskjellige karakteristikker og bakgrunner, vil de mer sannsynlig ha flere forskjellige ferdigheter og erfaringer. Tilsammen gjør dette at ansatte i et selskap med større mangfold vil ha tilgang til en større variasjon av forskjellige perspektiver. Dette er en stor fordel når det kommer til å planlegge og utføre selskapsstrategier.

#5. Raskere problemløsning.

Selskaper med høyt mangfold tenderer å løse problemer raskere. En forskning publisert i Harvard Business Review fant at team bestående av mangfold, løste problemer raskere enn team som har et likt tankesett.

Ansatte med ulik bakgrunn har forskjellige synsvinkler, noe som gjør at de lettere kan komme med ulike forslag til å løse et problem. Dermed kan den beste løsningen bli valgt raskere, som igjen fører til raskere problemløsning.

#6. Bedre beslutningsprosesser og bedre og mer riktige beslutninger.

Det har blitt funnet en direkte link mellom mangfold på arbeidsplassen og beslutningstagning. Når mennesker med ulike bakgrunn arbeider sammen, kommer de opp med flere løsninger, som ofte leder til mer opplyste og bedre beslutningstakingsprosesser og resultater.

Mer mangfold minimerer også risikoen for gruppetenking. Gruppetenking betyr at vurderinger og avgjørelser i grupper styres av et ønske om harmoni og enighet (konformitet) innad i gruppen snarere enn av realistiske vurderinger av alternativer, ofte med den konsekvens at beslutningene blir dårlige. Ved at mangfold kan minimere risikoen for gruppetenking, øker også sjansen for at bedre og riktige beslutninger blir tatt.

Summen av dette medfører at mangfold betraktes som et stort konkurransefortrinn, og er en viktig nøkkel til suksess. Men man er nødt til å utnytte potensialet og bruke mangfoldet riktig for å kunne høste fordelene. Man er nødt til å innarbeide mangfold i selskapsstrategier, og lage strategier for hvordan man skal oppnå og opprettholde mangfold i egen organisasjon. Det er ikke noe som tilfeldigvis skjer, men noe man kontinuerlig er nødt til å arbeide med.

I Oliasoft er mangfold noe vi verdsetter og etterstreber, og gjennom vårt dedikerte arbeid med myndiggjøring, åpenhet og inkludering har vi erfart hvor viktig mangfold er for å løse komplekse problemstillinger og for resultatene vi oppnår.

Vårt hovedfokus er faglig dyktighet, som utelukkende ser forbi menneskers kjønn, alder, religion, etnisitet, kulturelle bakgrunn, seksuelle legning, språk, utdannelse, personlige særpreg. etc. I Oliasoft er nærmere 10 nasjonaliteter representert hos våre 30 ansatte, hvor ansatte med ulik bakgrunn fra fagområder, bransjer med ulike karakteristikker jobber sammen i team. Gjennom å ansvarliggjøring hver enkelt ansatt, og gi frihet og tillit til å skape gode løsninger for selskapet, oppnår vi dedikasjonen som må til for å overleve og skalere vårt potensial.

Mangfold er derfor implementert som et stort fokusområde i hele vår virksomhet. Ikke for å legge føringer for om vår neste ansettelse skal være en kvinne eller en mann, men for å utfordre oss til å reflektere om vi til enhver tid har tilstrekkelig mangfold i sammensetting av folk i organisasjonens ulike ledd. Vi ønsker at teamene i Oliasoft konstant utfordres av hverandre til å tenke nytt, noe som fører til at mangfoldet vedlikeholdes og utfolder seg også etter ansettelser. Dette gir ikke bare gode resultater på kort sikt, men former også vår kultur og strategi i et langsiktig perspektiv.