Annonsørinnhold:

WAI CEO, Steinar Danielsen, viser beltetørke for kloakkslam i Zhengzhou, Kina.
WAI CEO, Steinar Danielsen, viser beltetørke for kloakkslam i Zhengzhou, Kina.

WAI søker investorer – konkurrent til Quantafuel / Scanship

Publisert Sist oppdatert

I år har det virkelig tatt av for de nye selskapene innen sirkulærøkonomi som omdanner avfall til energi. Investorene som kom tidlig inn i Quantafuel, Vow (Scanship), Agilyx m.fl. har fått en ekstremt høy avkastning, og markedet ser et enormt potensial i slike løsninger.

Neste selskap som søker investorer, er Hortens-baserte WAI Environmental Solution AS (WAI). De gjennomfører nå en mindre emisjon for å matche tilskudd fra Innovasjon Norge.

Les mer om emisjonen

Bilde mellom to av fire beltetørker i Changsha, Kina, som tilsammen tørker 500 tonn kloakkslam per døgn. Hver tørke kondenserer 3750 liter vann/time fra slammet.
Bilde mellom to av fire beltetørker i Changsha, Kina, som tilsammen tørker 500 tonn kloakkslam per døgn. Hver tørke kondenserer 3750 liter vann/time fra slammet.

WAI tilbyr løsninger for omdanning av organiske og fossile avfallsstrømmer til verdifulle produkter som biokull, bioolje og termisk energi.

Selskapet benytter beltetørketeknologi som er den mest energieffektive og sikreste løsningen for tørking av alt fra slam til husholdningsavfall. Deretter behandler man det tørkede avfallet i en pyrolyseprosess. Pyrolyse kjenner mange fra stekeovnen på kjøkkenet sitt der man bruker høy varme uten tilførsel av oksygen til å bryte ned gamle matrester til gass og kull.

I industrien bruker man tilsvarende prosesser i store industrianlegg til å bryte ned avfall. I WAI sitt tilfelle produserer anleggene tre hovedprodukter og inntektskilder: Olje som kan raffineres til diesel og andre energiprodukter, biokull, og ikke minst termisk energi som er varmeoverskuddet i pyrolyseprosessen som bla. kan sendes inn på fjernvarmenettet.

WAI kombinerer tørke- og pyrolyse-teknologi tilpasset kundenes behov for behandling av ulike typer avfall fra 1 tonn/dag opp til 150 tonn/dag per linje.

WAI CEO, Steinar Danielsen, ved brennkammeret for en av beltetørkene i Changsha i Kina.
WAI CEO, Steinar Danielsen, ved brennkammeret for en av beltetørkene i Changsha i Kina.

Løsningene er så effektive og skalerbare at målet om en karbon-nøytral virksomhet, industri eller region er realistisk, og nærmere enn mange tror.

Ikke bare plast som må behandles

De fleste selskap i dette segmentet fokuserer kun på omdanning av plast til energi. Det kan erstatte bruk av nytt fossilt drivstoff og redusere miljøutslipp.

Plast i havet og i naturen er som kjent et stort problem, blant annet synliggjort gjennom WWFs innsamlingsaksjon i høst. Opprydning i elver og hav skaper behov for behandling av avfallet som samles inn. Men det er ikke bare plast som samles inn. Som regel er det skitten plast blandet med forurensninger og organisk avfall som krever forbehandling, tørking og pyrolysebehandling.

WAI tilbyr robuste og velprøvde løsninger i dag som ikke bare behandler plastavfallet, men også annet organisk og blandet avfall som hoper seg opp på avfallsdynger over hele verden.

For det er ikke bare plast som er viktig for å redusere klimaskadelige utslipp.

Uutnyttede restprodukter fra landbruk, industrier og kommunalsektorer representerer store miljøutfordringer, men med bærekraftig utnyttelse representerer dette store mengder råstoffer, energi og er samtidig en lett tilgjengelig kilde for lagring av karbon i form av biokull.

WAI gjør om organiske avfallsstrømmer til biokull og bioolje som tar CO2 fra kretsløpet, og lagrer karbonet for flere hundre år.

Oversikt over WAI’s systemer for ulike avfallsstrømmer og løsninger fra 1 tonn/dag til 150 ton/dag per linje.
Oversikt over WAI’s systemer for ulike avfallsstrømmer og løsninger fra 1 tonn/dag til 150 ton/dag per linje.

Velprøvde løsninger og høy kompetanse

WAI er et oppstartsselskap med et team som har 20+ års erfaring fra behandling av avfall. Teknologien er robust og velprøvd. Beltetørker og pyrolysesystem kommer fra produsenter som har levert slike systemer i mange år, og har gode referanser. WAI har tilgjengelige løsninger med svært høy kapasitet, prosesser og teknologi som tilpasses de ulike avfallsstrømmene og spesielle krav hos kundene.

Ved å knytte tørker og pyrolyse sammen og tilpasse systemene til lokale avfallsstrømmer leverer WAI bærekraftig miljøteknologi. Pyrolysebehandling av organisk avfall er et viktig bidrag til å nå klimamålene. De fleste organiske avfallsstrømmene som skapes i vårt samfunn, bidrar både til direkte karbonlagring i form av biokull og til produksjon av fornybar energi.

WAI har gjennomført pyrolysebehandling av en rekke organiske materialer og bygget opp en solid erfaringsbase for å kunne velge og kombinere egnet teknologi og prosess for hvert enkelt behov.

WAI NET (CO2 fangst) – den mest effektive klimaløsningen

EU har vedtatt lov om karbonnøytralitet innen 2050. Mange land og bedrifter har satt seg mål om å bli karbonnøytrale i 2035. Det skjer mye i finansmarkedene, det handles med ‘’Biotickets’’ og det testes ut nye teknologier og løsninger for å nå Verdens klimamål. Men utslippsreduksjon er ikke nok til å oppnå karbonnøytralitet

Pyrolyseanlegg som behandler kjemisk slam i Penglai, Kina.
Pyrolyseanlegg som behandler kjemisk slam i Penglai, Kina.

Gjenvinning av fossilt avfall som plast er viktig for miljøet fordi det erstatter bruk av fossilt drivstoff. Og det er bra for miljøet generelt. Men, vi kan ikke oppnå et karbonnøytralt samfunn ved kun å redusere utslipp. Utfordringen krever karbonbinding som er avhengig av negativ utslippsteknologi, Negative Emission Technology (NET), dvs. teknologi som fanger karbon (CO2) fra kretsløpet og binder det permanent i biokull. Karbonlagring ved pyrolyse (PyCCS, Pyrolysis Carbon Capture and Storage) er nå anerkjent som NET og i mange sammenhenger kommer verdien av biokullet brukeren til gode i form av ‘’Carbon Credits’’. WAI har NET pyrolyseteknologi, erfaring og løsninger tilgjengelig nå som kan implementeres i stor skala med hjelp av nye forretningsmodeller og virkemidler.

Behovet stort – gevinsten større

For å nå EU’s klimamål på reduksjon av CO2 utslipp til 15% av 1990 nivå beregner IPCC (RCP1.9) at det må lagres 850 millioner tonn CO2 ekvivalenter per år. Behovet for NET er stort. Dersom alle tilgjengelige avfalls- og rest-produkter i Tyskland i dag ble pyrolysebehandlet til biokarbon; biomasse fra landskap/skog/park/hage, matavfall, landbruksavfall, kloakkslam, beplantning etc. ville det resultere i en CO2 lagring på 10 – 20 millioner tonn per år. Og dersom halvparten av 38 millioner tonn tømmer som hugges per år i Tyskland ble brukt i stabil karbonlagring (med 70% effektivitet) ville dette resultere i ytterligere 25 millioner tonn CO2 lagring. Størrelsesorden 35 -45 millioner tonn CO2 kan synes lite i forhold til dagens utslipp i Tyskland på 800 millioner tonn per år. Men, sett i sammenheng med EU’s målsetting om utslippsreduksjon til årlig utslipp på 95% av 1990 nivå vil samfunnet kunne nærme seg karbonnøytralitet. Gevinsten med en karbonnøytral verden er større.

WAI Rotasjonsreaktor tilpasset små mengder biomasse.
WAI Rotasjonsreaktor tilpasset små mengder biomasse.

Les mer om betydningen av karbonlagring ved pyrolyse i denne rapporten fra European Biochar Industry "Whitepaper".

Nye forretningsmodeller for avfallsbehandling

I tillegg til karbonlagring har biokull mange andre positive egenskaper. I landbruket brukes biokull som jordforbedring for økte avlinger, redusert behov for kunstgjødsel og vanning, og redusert sårbarhet mot tørke. Som tilskudd til dyrefor gir biokull bedre dyrevelferd, bedre produkter og lavere utslipp fra dyra.

WAI tilbyr sine løsninger i nye verdikjeder og forretningsmodeller for å kunne gi raskere vekst i markedet og skape verdi for kunder og investorer. Med viktig bidrag fra Innovasjon Norge og framtidsbevisste investorer kan WAI etablere tørke- og pyrolyseanlegg med stor kapasitet tilpasset avfallsselskaper med store volumer av avfall. Løsningene kan også tilpasses bedrifter eller kommuner som håndterer beskjedne volumer avfall som f.eks. kloakkslam, matavfall, biorests/rejekt, hage/park-avfall, kjemisk slam eller annet farlig avfall. Det kan kun være behov for tørking for å spare transportkostnader eller øke brennverdien på avfallet, eller kun behov for pyrolysebehandling av forbehandlet materiale for å gjenvinne ressurser.

SYNOLYS® - teknologi for dobling av biogass produksjon

Som et videre bidrag til å løse klimakrisen utvikler WAI teknologi for økt produksjon av biogass i eksisterende biogassanlegg. Biogass oppgradert til biometan er et viktig bidrag til lavkarbon drivstoff til transport- og energiproduksjon. Teknologien sikrer bedre utnyttelse av bioresten, utnytter energien i nye lavkost avfallsstrømmer og produserer samtidig biokull som gir høyere utslippsreduksjoner enn noen annen teknologi.

Synolys® vil være et viktig bidrag til å løse mange av utfordringene i biogassindustrien og sikre en bærekraftig og karbonnegativ produksjon som kan erstatte store deler av gassbehovet i Europa med fornybar biometan.

Den banebrytende teknologien vil posisjonere WAI som en av de viktigste utstyrsleverandørene til nye og eksisterende biogassanlegg, noe som også har blitt anerkjent av Horizon2020 Green Deal med utmerkelsen ‘’Seal of Excellence’’.

Les mer om emisjonen